Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. spolupráce při přípravě zadávacích podmínek (technické části) zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, včetně posouzení, vypořádání připomínek a schvalování návrhu DSP pro Dílo a včetně činnosti do vydání SP,
2. výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a výkon činnosti správce stavby v rozsahu obchodních podmínek SOD,
3. převzetí, evidence, kontrola, posouzení z hlediska souladu s příslušnou SOD, technickými normami a právními předpisy, vypořádání připomínek a schvalování veškeré dokumentace předkládané Zhotovitelem, včetně RDS, Soupisu prací, DSPS a dalších dokumentů, provozních řádů, manuálů a příruček souvisejících s realizací Stavby,
4. organizační zajišťování Stavby na straně objednatele/zadavatele, kontrola a koordinace činností Zhotovitele, a to včetně poskytování součinnosti zadavateli při zkušebním provozu SVL a v souvislosti se zpětným předáním SVL zadavateli coby objednateli dle SOD,
5. finanční dohled nad činností Zhotovitele,
6. spolupráce s autorským dozorem projektanta Stavby,
7. zpracování písemných zpráv.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.04.2021 14:00
Datum zahájení: 08.01.2021 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: