Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl EPVSF230000249Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Radlická, Za Ženskými domovy, Praha 5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové zakázky je:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Radlická (úsek Za Ženskými domovy-Bieblova), P5
Rekonstrukce kanalizačních stok VP600/100 + DN 250 (stoka 1) a VP900/1600 (stoka 2) v úseku od křižovatky Radlická x Ostrovského po křižovatku Radlická x Bieblova. Oprava stok bude probíhat dvěma způsoby. Přeražbou stoky hornickým způsobem (v délce 44,76 m) a bezvýkopově, zednickým způsobem (v délce 225,3 m).
• Obnova vodovodních řadů, ul. Radlická a Za Ženskými domovy, P5
Obnova vodovodních řadů DN 400 a DN 300 v úseku od křižovatky Radlická x Ostrovského až ke křižovatce Radlická x Bieblova v celkové délce 484,4 m. Nové vodovodní řady DN 300 – DN 400 nahradí stávající řady DN 475 a DN 300. Celková délka rušených vodovodních řadů je 480,3 m. Z řadů bude rekonstruováno 12 ks domovních přípojek a 2 ks vypouštění do kanalizace. Na řadu budou umístěny 4 ks hydrantů DN 80 osazených přes šoupě do boku. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)
Kontakt: Martina Kamberská
e-mail: kamberskam@pvs.cz
tel: 776425845
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: sektorová zakázka
Druh zadávacího řízení: Podlimitní sektorová zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.11.2023 09:00
Datum zahájení: 18.10.2023 13:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: