Základní informace Zadavatele
Datum poslední změny 04.08.2021 09:01:11

Zadavatel, Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290, IČ: 256 56 112 je zadavatel podle § 4 odst. 3 ve spojení s § 151 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vykonávající relevantní činnosti podle § 153 odst. 1 písm. d) a e) ZZVZ.

Zakázky jsou zadávány v souladu s § 158 odst. 1 ZZVZ podle interních předpisů Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Pro jejich zadávání je využíván tento portál E-ZAK, který je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace