Veřejná zakázka: Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 102
Systémové číslo: P21V00000100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-034411
Datum zahájení: 21.09.2021
Nabídku podat do: 10.12.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. Dodávka, instalace a montáž Pilotní jednotky pro úpravu bioplynu ÚČOV, produkovaného z procesu úpravy odpadní vody, na zemní plyn (resp. biometan). Tato Pilotní jednotka bude upravovat přebytečný bioplyn, který nelze z kapacitních důvodů zpracovat ve stávajícím energocentru. Pilotní jednotka bude dodána v kontejnerovém provedení a bude situována uvnitř areálu ÚČOV.
2. Výstavba potrubí těžebního plynovodu a napojení Pilotní jednotky do středotlaké plynovodní sítě, provozované společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Potrubí těžebního plynovodu je navrženo tak, aby umožnilo v budoucnu převedení veškeré produkce bioplynu získaného na Kalovém hospodářství ÚČOV do plynovodní sítě,
3. Následující doprovodné činnosti:
a) zhotovení a instalace Informačních panelů dle Manuálu grafických a konstrukčních standardů vydaných MHMP, který je zveřejněn na internetové adrese zadavatele (www.pvs.cz),
b) zpracování realizační projektové dokumentace na technologii + elektro,
c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
d) odzkoušení správné funkce Pilotní jednotky, individuální a komplexní zkoušky a uvedení Pilotní jednotky do provozu,
e) uvedení do provozu a ověření funkce těžebního plynovodu, včetně napojení na středotlakou plynovodní síť,
f) výchozí revize elektrického zařízení.

Dodavatel je povinen dodat Pilotní jednotku a vybudovat potrubí těžebního plynovodu v rozsahu předložené projektové dokumentace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a SOD.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v závazném vzoru SOD, který tvoří Přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky